תקנון האתר

מבוא

1.ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של דייזי מרקט ("האתר")!
2.האתר מופעל ונמצא בבעלות ניסלצוב ולנתין ("החברה").
3.באמצעות האתר תוכלו – הגולשים באתר – ("הגולשים" או "המשתמשים") – לרכוש ולהזמין ממגוון מוצרי החברה, ולמצוא מידע אודות המוצרים והמרכיבים הכלולים במוצרים.
4.אנא קרא/קראי את תנאי השימוש בעיון לפני תחילת השימוש באתר! בטרם תגלשו באתר, תשתמשו בו, ותרכשו ממוצרי החברה דרכו, הנכם מתבקשים לקרוא בקפידה את הוראות תנאי השימוש הללו ("התקנון") אשר יחולו על כל שימוש שתעשו באתר, הגלישה באתר, ו/או כל רכישה שהיא של מוצרי החברה המוצעים על ידה באמצעות האתר.
5.מובהר כי הוראות התקנון מעודכנים לעת לעת, וייתכן שאף ישתנו כתוצאה מעדכונים כאמור, אך גם תנאי התקנון המעודכן יחולו עליך – מרגע שהם זמינים לעיון באתר. שינויים ועדכונים בתקנון יתבצעו לעיתים אף ללא התראה מראש, ועל כן זו אחריותך להיכנס ולברר האם בוצעו שינויים לתקנון זה, להתרענן באמור בו, לוודא שהתנאים המעודכנים עדיין מקובלים עליך, וכי הסכמתך לשימוש באתר בתנאים אלו עדיין בתוקף.
6.כל שימוש שמשתמש או גולש יעשה באתר, וכל רכישה שיבצע משתמש באתר, ישמשו כהסכמה ויעידו על הסכמתו של הגולש האמור לתנאי התקנון כפי שיהיו בתוקף באותו מועד. במידה ועיינת בתקנון ואינך מסכים/ה לתנאי השימוש הנ"ל, עליך להימנע ו/או לחדול מכל שימוש נוסף באתר ולהימנע מלבצע כל רכישה שהיא באתר.
7.המשתמש מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.
8. החברה נוהגת להקשיב ללקוחותיה, ולשפר ולעדכן את השירות והמוצרים המוצעים דרך האתר מעת לעת. על כן החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף-להסיר, לשנות, או לערוך שירותים ומוצרים ופונקציות שונות באתר, ולהתנות שירותים מסויימים ו/או פונקציות מסוימות בהרשמה, בתשלום, ו/או בתנאים נוספים.
9.החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש או צורך בהסכמה של משתמש כזה או אחר, להפסיק את השירות, להפסיק להציע מוצר מסויים באתר, ולהסיר את האתר או לנתק את אפשרות השימוש בו ו/או שירות ו/או מוצר כלשהו המוצע דרכה, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם.
10.תקנון האתר מנוסח לעיתים בלשון זכר ולעיתים בלשון נקבה, מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
11.מסמך זה ותנאי השימוש המפורטים בו הינם לוודא כי התנאים המחייבים והחלים עליך בעת השימוש באתר וכי השירות והמוצרים המוצעים דרכו מובנים לך, וככל שנדרש, לפרט ולהסביר את הכללים החלים על השימוש באתר. על כן, חשוב לנו לוודא כי קראת וכי הנך מבין/מבינה את תנאי השימוש המחייבים הללו וכי הם מקובלים עליך. אם יש לך שאלה או בקשת הבהרה כלשהי, אם משהו בתקנון הנ"ל לא מובן לך, אם יש לך בקשה לפרטים נוספים או הסברים נוספים, אנא אל תהסס/י לפנות אלינו, ואנו נשמח לענות בהקדם על כל שאלה או בקשה כאמור.

תנאים כלליים ומידע

12.במהלך השימוש באתר, ייתכן כי פעולות מסוימות יידרשו ממך, המתשמש, רישום. במהלך פעולת הרישום, תידרש למסור מידע מסויים. הרישום לאתר כאמור, וכן השימוש שתעשה החברה במידע אותו מסרת, ו/או שנאסף עליך ועל הרגלי השימוש שלך באתר ו/או הצטבר בידי החברה אודותיך במהלך השימוש שלך באתר, יתבצע אך ורק בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות והכללים החלים על החברה מכוחה, הינם חלק מהתקנון הזה החל על השימוש שלך באתר.
13.חשוב לדעת! חלק מהמידע אותה מספקת החברה באמצעות האתר, הן בנוגע לחברה עצמה, למוצריה, תהליך הייצור של המוצרים, המרכיבים השונים הכלולים בהם ו/או כל מידע אחר, הינו מידע מקצועי כללי, המסופק למשתמש לצרכי ידיעה והעשרה. חלק מהמידע הוא מידע זמין ברשת, חלקו מונגש באמצעות האתר בהסתמך על מחקרים קיימים, שניתנו בידי גורמים מקצועיים שונים (אשר חלקם פעלו בשיתוף עם החברה וחלקם זמינים במעגלים אקדמיים או זמינים לציבור הכללי במאגרי המידע הציבוריים השונים).
14.בשום מקרה אין במידע המסופק על ידי החברה באתר להוות בהמלצה או יעוץ לרכישת מוצר כלשהו ממוצריה של החברה. כמו כן, אין במידע האמור להוות בהצהרה ו/או התחייבות לגבי יעילותם או תכונותיהם של המוצרים והמרכיבים השונים הכלולים בהם.
15.מוצרי החברה המוצעים לרכישה באתר אינם מהווים תרופה משום סוג, ואינם מיועדים לריפוי מחלה כלשהי או מצב רפואי אחר. ההסתמכות על המידע שמספקת החברה באתר היא על אחריות המתשמש בלבד.
16.למען הסר ספק מובהר לך כי החברה שומרת את הזכות והרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים וגולשים את הגישה לאתר ו/או הגישה לרכישת מוצרים (כולם או חלקם) ו/או לבטל את רישומם ואת חשבונם באתר החברה, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב התנהגות אשר אינה הולמת ו/עקב שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר (כפי שיקבע על ידי החברה) וכן עקב אי ציות לתקנון זה ו/או לכל מדיניות אחרת של החברה.
17.החברה תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
18.טרם ביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר, על המשתמש לבצע רישום באתר. המשתמש מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן במהלך הרשמתו. למשתמש שמורה הזכות שלא לספק מידע כלשהו אותו נתבקש למסור בעת הרשמתו, אך אי קבלת המידע האמור עלול למנוע את הרשמתו לאתר, ולפגוע ביכולתו לבצע הזמנה ורכישה דרך האתר.
19.ככל שמשתמש מאשר קבלת מידע, דיווחים, עדכונים ודברי פרסומת מהחברה כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרוני SMS או בכל דרך אחרת על פי הדין ("דיוורים"), שמורה למשתמש הזכות לבטל את הרשאתו כאמור בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו להמשיךך לקבל דיוורים כאמור בהתאם להנחיות לביטול הסכמתו הכלולות בדיוור שנשלח אליו.

הזמנה באתר

21.מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
22.מגוון המוצרים המוצעים באמצעות האתר נמצאים ככלל במלאי החברה, והחברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לשמור על מלאי קיים וזמין בהתאם לדרישות הרוכשים.
23.תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
24.החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן רכישת ו/או אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל באספקה מהירה, איסוף מנקודת שילוח, או כל דרך אחרת לקבלת המוצר מהחברה לרוכש.
25.החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר.
26.במסגרת זכותה השמורה של החברה להגביל, לחסום, למנוע, לא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה נקבעו, נחזו ו/או נחשדו כהזמנות ו/או רכישות שבוצעו כהזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי, בהפרה של תנאי תקנון זה, או כבלתי הולמות מכל סיבה אחרת כפי שנקבע על ידי החברה.
27.יובהר, מבלי לגרוע משיקול דעתה של החברה, כי מספר של הזמנות של מוצרים באמצעות האתר אשר בוצעו על ידי אותו מזמין ו/או אל אותה כתובת אספקה בכמויות גדולות ו/או בתדירות גבוהה באופן חריג ו/או באופן חזרתי ושיטתי ו/או בסמיכות זמנים, והכל כפי שנקבע על ידי החברה כי נעשו בניגוד למדיניות החברה, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי, והחברה רשאית להפעיל את זכותה למנוע, להגביל, לחסום, לא לאפשר ולבטל הזמנות כאמור לעיל, ואף לחסום את כניסת המזמין לאתר (וכל גורם או גוף הקשורים עימו) ולבצע הזמנות דרכו (והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
28.בעמוד הרכישה של כל מוצר המוצע לרכישה דרך האתר מוצג שם המוצר, שם היצרן, מחיר הרכישה של המוצר (ביחידה אחת ו/או בכמויות וכן מבצעים והנחות המוצעים על ידי החברה מעת לעת בקשר עם המוצר האמור), מפרט המוצר, מועד ודרך אספקתו של המוצר למזמין, תנאי התשלום בעבור הרכישה, וכן פרטים נוספים הרלוונטיים לרכישת המוצר האמור. אלא אם נכתב אחרת בעמוד הרכישה, מחיר הרכישה של המוצר הינו כולל מע"מ. הנתונים אשר נמסרים בעמוד הרכישה של המוצר כוללים מידע אשר החברה נדרשת לספק לפי הדין ומידע כאמור אינו ממצה בהכרח את כל מרכיביהם ו/או תכונותיהם של המוצרים.
29.החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שהיא בטרם אספקה למזמין, אשר בה נפלה טעות בתיאור המוצר, בתנאי התשלום (לרבות בנוגע למחיר הרכישה שפורסם), בתמונת ההצגה של המוצר או בכל חומר ומידע אחרים שהועלו לאתר.
30.החברה מאפשרת תשלום באתר בעבור רכישות והזמנות באמצעות מזומן, אפליקציות תשלום והעברה בנקאית.לבד.
31.לא ניתן לרכוש באתר באמצעות המחאות, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, אלא אם נכתב מפורשות אחרת בעמוד  הרכישה של המוצר הרלוונטי או במקום אחר באתר.
32.בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי התשלום על מנת לוודא אם הרכישה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה הזמנתו של המזמין, תשלח החברה אישור על ביצוע ההזמנה ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני, לאחר שתירשם ההזמנה במערכות החברה. אנו מבהירים ומדגישים כי רק אישור שמקבל המזמין מהחברה בדואר אלקטרוני בדבר ביצוע הזמנה בהצלחה הכולל את כל פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר הזמנה, פרטי המזמין, פרטי המוצר וכמות הפריטים, וכל מידע רלוונטי אחר בהזמנה, יהווה אישור על כך שההזמנה נתקבלה על ידי החברה. החברה לא תשלח אישור הזמנה כאמור עד אשר יתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי על ביצוע הרכישה, וככל שלא נתקבל אישור כאמור אצל החברה, להזמנה לא יהיה כל תוקף כלפי החברה.
33.רישומי מערכת עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
34.היה ולא אושרה\לא התקבלה ההזמנה על-ידי חברה , תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

אספקת המוצרים

35.המזמין יהיה רשאי בעת ההזמנה לבחור באפשרויות שילוח שונות, בכפוף לתשלום דמי המשלוח המתאימים אשר יתווספו למחיר הרכישה של המוצרים ו/או איסוף כמפורט בעמוד הרכישה של המוצר הרלוונטי.
36.בחירת אפשרויות המשלוח השונות הזמינות למזמין בכל רכישה, תהיה בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה של החברה. המשתמש מקבל ומסכים כי לא יוכל לשנות את אופן השילוח שבחר לאחר השלמת הרכישה.
37.זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה של החברה.
38.החברה לא תהא אחראית, והמזמין פוטר את החברה, בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
39.מזמין אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם – הזמנתו תוחזר לחברה והודעה תשלח למזמין. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את המזמין בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ולאחר יצירת קשר עם המזמין, תשלח החברה שוב את המוצרים אל המזמין ובלבד שישלם המזמין דמי משלוח נוספים בעבור המשלוח החוזר, כפי שיתואם בין החברה ובין המזמין.
40.החברה רשאית להגביל את אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר לאזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד, וכל כפי שיפורט במידניות המשלוחים והאספקה של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
41.בעת אספקת המוצר, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של במשלם\מזמין עצמו בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

ביטול הזמנת מוצרים

42.מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
43.מכיוון שמוצרי החברה לרוב הינם מוצרי מזון, תוספי מזון ו/או טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד), זכות ביטול העסקה על פי תקנון הגנת הצרכן אינם חלות עליהם, אך בהתאם למדיניות החברה, ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר באתר בטרם משלוח המוצר ללקוח, וביטול כאמור יעשה כמפורט להלן.
44.הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה בטיפול", ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:
43.1 שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה על ידי בחירת "ביטול הזמנה" ומילוי פרטים.
43.2 פנייה לשירות הלקוחות .

איסורים החלים על המשתמש

45.חל על כל משתמש (ואתה מסכים בזאת) איסור לעשות כל שימוש מסחרי שהוא באתר (או בכל חלק ממנו), והמשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים בלבד.
46.במהלך שימושך באתר, את/ה מסכים/ה ומתחייב/ת לעמוד בכללים הבאים:

46.1 לא לגרום או לסייע לפגיעה, להפרת זכויות חוזיות (חוזיות, קנייניות או אחרות), לרבות בנוגע לקניין רוחני, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של החברה ו/או של צדדים שלישיים אחרים, במעשה או מחדל אחרים, במישרין ו/או בעקיפין;
46.2 לא להשתתף או לסייע להעברת מידע אסורים, בין אם במסגרת המידע אותו את/ה משתף את החברה כשאתה משתמש באתר ו/או מבצע רכישה של מוצר ו/או שירות המוצע דרך האתר;
46.3 לא לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או ביצירת הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם, ולהימנע מלשלוח "דואר ספאם" ולא לפרסם תוכן תוך הפרת צו שיפוטי ו/או צנזורה, או תכנים אשר במהותם או באופן הפצתם מהווים הודעות סרק ו/או הודעות חוזרות ו/או הודעות הפוגעות או עשויות לפגוע ביכולת השימוש באתר או בחלק ממנו, וכן לא לשלוח מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, "דבר פרסומת" (כהגדרתו בחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת") או כל משלוח המוני של הודעות דוא"ל או הודעות SMS שלא על פי בקשה והסכמה של הנמענים, ולא להטריד משתמשים אחרים ו/או את עובדי החברה בכל צורה שהיא;
46.4 להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים", להפעיל לאפשר או לסייע בהפעלת, כל תוכנה או יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה (crawling or scraping), לשם חיפוש, סריקה, והעתקה של האתר ותוכן האתר הכלול בו, או הפעלת יישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב;
46.5 להשתמש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) שימוש אישי ופרטי בלבד, ולא כל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי התקנון ולמטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל. הנך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא;
46.6 להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על המשתמשים בו (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו) ו/או על עובדי החברה, לרבות באמצעים אנלוגיים וטכנולוגיים;
46.7 לא לבצע כל שינוי במידע המופיע באתר לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע האמור או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע המופיע באתר או חלק ממנו;
46.8 לא להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא;
46.9 לא לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד;
46.10 לא לעשות שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
47. מובהר לך כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר, לביטול עסקת רכישה שביצעת באתר,  ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

בעלות וזכויות קניין רוחני

48.כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, בתכנים המופיעים בו, לרבות – אך לא רק – כל מלל, וידאו, סמליל, תמונות, עיצוב, גרפיקה, ה look and feel  של האתר, קודים, מערכות, במידע, בתוכניות, בהדרכות, שיטות עבודה, ובכלל זה כל תוכן אור-קולי (audio-visual), , קול, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם ומוצרים ו/או בשירותים הקשורים בו ומוצעים דרך האתר תהיינה שייכות לחברה בלבד (או לצדדים שלישיים עימם החברה התקשרה ומהם קיבלה רישיון לשימוש), והחברה או צד שלישי כאמור יהיו וישארו הבעלים הבלעדי (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם  (“Domain”),הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, שמות מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הכרוכים בהפעלת האתר, בתכניו, בעיצוב האתר, ובמידע הכרוך בהפעלתו.
49.מבלי לגרוע מהתחייבויות אחרות שלך הנוגעות לאתר והשימוש בו, כפי שמופיע בתקנון זה, מובהר בזאת כי אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לצלמם, לעבדם, להפיצם, להדפיסם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, וכן לא לסייע לאחרים לעשות כן, למעט בכפוף לקבלת אישור בכתב מראש מטעם החברה. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
50.החברה עושה שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר, לרבות תכנים שסופקו על ידי צדדים שלישיים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור ככל שעל פי שיקול דעתה הבלעדי הסיקה כי יש במודעה ו/או בתוכן כלשהו כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של החברה.
51.נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

פרטיות המידע של הלקוח וסודיות

52.המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים במהלך הרשמתו לאתר ו/או בעת ביצוע הזמנה ורכישה של מוצרים באתר נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
53.הנתונים שמשתמש מוסר לחברה בעת הרישום ו/או ההזמנה יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
54.בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד.
55.החברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי, מצרפי, אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן הרלוונטי אליו.
56.החברה לא תעביר לצדדים שלישיים (למעט ספקי שילוח של של החברה), שאינם חברות קשורות של החברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על המשתמש באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

– במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
– בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
– כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין החברה (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
– בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש.

– החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

הגבלת אחריות

57.האתר, השירות המוצע בו, התכנים בו, המידע והרכישות שניתן לבצע באמצעותו, מסופקים לך במתכונתם כפי שהם על בסיס "AS IS" ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא (למעט כמחוייב מהחברה בקשר עם המוצרים על פי דין), ואין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכים האישיים שלך, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. בנוסף, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכני האתר, או באופן פעולת האתר, השפעתם על המכשירים שמשמשים אותך, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.
58.החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
59.יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים ו/או מחשבונים משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר באתר ו/או במידע המצוי באתר, יש להיוועץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.
60.כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
61.באתר עשויים להיכלל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי החברה אלא על ידי צדדים שלישיים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
62.המידע הנמסר ביחס למוצרי החברה באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי החברה בנוגע למוצרים השונים. החברה אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע למוצרי החברה על ידי כל צד שלישי, באתרים ו/או בכל ערוץ מדיה אחר אשר אינם מופעלים על ידי החברה.
63.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר לך בזאת, כי האתר, ככזה, אינו נקי משגיאות/פגמים/תקלות/ליקויים (כולם יחד וכל אחד בנפרד, “Bug”) וכי הימצאות Bug אינה מהווה הפרה של ההתקשרות שלך מול החברה על פי תקנון זה והיא אינה מקנה לך ו/או לכל צד שלישי עילת תביעה או זכות כלשהי כנגד בגין קיומו של Bug כאמור.
64.החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כלכלי, תוצאתי או אחר, ההפסדים, אובדן הרווחים, שיכול ויגרמו לך עקב השימוש או אי שימוש שלך באתר (כולם יחד או כל אחד מהם בנפרד "נזק") ו/או לכל צד שלישי, ו/או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או איה הזמנה ו/או רכישה שביצעת באתר, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת מידע, הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה, ולרבות במקרים בהם נזקים אלו נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ו/או בגין נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
65.מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי החברה, לרבות תוכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
66.החברה משתמשת ונעזרת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שיימסר לה על ידי המשתמשים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי היא תהיה חופשיה או נקיה מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), לרבות אמצעי תשלום (ככל שיוזנו) יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכו'. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי ממנהליהם, עובדיהם וכל אחר מטעמם.
67.בכל מקרה בו יחויבו הבעלים לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכוח תקנון זה (ועל אף האמור בתקנון זה), סף האחריות של החברה יוגבל לסכום ששולם על ידיך באתר ונתקבל אצל החברה בגין רכישת המוצר ו/או ההזמנה אשר כתוצאה ממנה נקבעה אחריותה של החברה.

ציות לתנאים ושיפוי

68.המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון זה.
69.כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי התקנון לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תקנון זה.

התיישנות

70.מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

71.מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין החברה, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים באמצעותה, יהיה בית המשפט המוסמך האשקלון בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

שונות

72.החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר, להמחות ו/או להסב תנאי שימוש אלו, וכן את כל הזכויות ו/או ההתחייבויות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמתך. עם זאת, מובהר שבמקרה של העברה, המחאה ו/או הסבה כאמור, זכויותך יישמרו כלפי הגוף שאליו הועברה האחריות על פי סעיף זה, לרבות בכל הנוגע למחויובויות של החברה בקשר עם המידע של המשתמש שהעברת דרך האתר.
73.כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי תקנון זה, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות תנאי השימוש.
74.אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקרורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תקנון זה.
75.תקנון זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
76.תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר וביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר ומחליף כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו ולביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים באתר.

יצירת קשר

77.הינך מוזמן לפנות אל החברה בכל הערה, שאלה, תלונה או בקשה באמצעות דוא"ל לכתובת 

בכל פנייה כאמור יש לציין שם מלא של הפונה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, ופירוט מדויק ומלא של מטרת הפנייה ותוכן הפנייה.

אנו שמחים להעניק לך שירות ולעמוד לרשותך.
בברכה, צוות דייזי מרקט